شرم الشيخ مصر

 

ميلانو ايطاليا

 

كلابريا ايطاليا

 

القاهرة مصر

 

ردجيو اميليا ايطاليا

 

بيننالى القاهرة

 

لندن انجلترا

 

 لندن 2012 

 
         

داخل البار كود


CENTRO D'ARTE AKHNATON


CENTRO D'ARTE AKHNATON


GAMAL MELEKA DAL CODICE A BARRA


GAMAL MELEKA DAL CODICE A BARRA


MINISTIRO  ALLA CULTURA EGEZIANA FARUOK HOSNE E GAMAL MELEKA


IL GIORNALISTA ARTISTA EBRAHIM ABD EL MALAK
E GABER MELEKA E GAMAL MELEKA


ARTISTA E PRESEDENTE DEL ORDINI DEI ARTISTI
HAMDE ABO AL MAATE E GAMAL MELEKA


ADEL EL SEWE E GAMAL MELEKA


STAF IL CENTRO D'ARTE AHKNATON CON GABER MELEKA E MAHMUOD MENESE


GAMAL MELEKA ,AHAMAD RAFAAT EGABER MELEKA MAHMUOD MENESE


GAMAL MELEKA ,AHAMAD RAFAAT


GABER MELEKA


GAMAL MELEKA E FAMIGLIA


GAMAL GABER MELEKA E IL CODICE A BARRE


GAMAL MELEKA E I REALIZATORE DEL PROGETTO


GABER MELEKA E RAGAB  CON IL PANELLO ELETRONICO


I NUMERI DEL CODICE A BARRE


L'INTRATA DEL CODICE A BARRE


L'INTRATA DEL CODICE A BARRE


IL CODICE A BARRE


DOTT-SA FATMA ESMAEL ANNUNCIA LA PREMIAZIONE


ARTISTA CRITICO D'ARTE ,PRESIDENTE DELLA BIENNALE E GAMAL MELEKA

    
MEDAGLIA DELLA BIENNALE

 

           
 

 

 

بيننالى القاهرة
2003

           
                     
                                   
 

مونتج الصوت والفيديو انستالاتسيونى  جمال مليكه.   studio RA. Gamal Meleka تصميم الموقع وتنفيزه   2011-2000